• medezeggenschap
 • GMR

  De missie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is actief en constructief bijdragen aan de kernwaarden van de Stichting Meer Primair:

  Vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit waarbij we een evenwichtige benadering tussen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers nastreven.

   

  De GMR stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op. Om dit op de juiste manier te kunnen wordt de GMR vroegtijdig door het College van Bestuur meegenomen in zowel het proces als de inhoud van de beleidsvorming op bestuursniveau op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Hierdoor is de GMR in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren en controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban (personeel en ouders) en het openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is essentieel om als GMR goed te kunnen functioneren.

   

  Naast de reguliere contacten met de achterban middels bijeenkomsten met de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer per jaar een bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Hier bespreekt de GMR de algemene gang van zaken binnen de Stichting Meer Primair.

   

  De huidige GMR bestaat uit 10 leden waarvan 5 personeelsvertegenwoordigers en 5 ouder-vertegenwoordigers. De GMR werkt met een aantal commissies waarin verschillenden leden zitting hebben:

  • Financiële commissie
  • Commissie personeel en organisatie
  • Commissie onderwijs en kwaliteitszorg
  • Commissie communicatie

  Elke commissie zal een aanvraag minimaal beoordelen of het in lijn is met het Strategisch Beleidsplan en de op dat moment geldende regelgeving.

  De voorzitter van de GMR is Anita Schoon (ouder Oranje Nassau School) en het secretariaat wordt verzorgd door Annelies van Haeringen (leerkracht De Bosbouwers) .

  Email adres: gmr@meerprimair.nl

  Vergaderdata komend schooljaar 2018-2019

  De vergaderdata voor het komende schooljaar (2018-2019) zullen binnenkort worden opgenomen.

  Comments: 0

  Comments are closed.