• medezeggenschap
 • ouders

  Ouderbetrokkenheid vinden wij in het onderwijs belangrijk want onderwijs en opvoeding zijn gezamenlijke belangen. Dit betekent dat:

  – de verschillende scholen zich aan de ouders presenteren op basis van het eigen profiel
  en concept waarbij ouders vrij in zijn in hun keuze van een school voor hun kind; en
  – door de scholen de mening van ouders over de school en het onderwijs gewaardeerd
  wordt. De scholen zoeken hierom contact en dialoog met de ouders en stimuleren
  ouderbetrokkenheid.

  In de dialoog met ouders wordt gestreefd naar een wederkerige relatie tussen ouders en leraren met erkenning van het onderscheid en gezamenlijkheid in taken en verantwoor-delijkheid als het gaat om onderwijs en opvoeding. In deze dialoog met ouders zal, in een continu proces, aandacht zijn voor gedeelde opvoedingsdoelen, gedeelde waarden en inspiratiebronnen ten aanzien van opvoeding, begeleiding en vorming.

  Comments: 0

  Comments are closed.